Allmänna Vilkor

Betalningsvillkor
Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot E-kunskap AB (orgnr: 559305-0247) omfattande utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen. Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser. Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har E-kunskap AB rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan. Har eleven valt att dela upp sin avgift så har E-kunskap AB rätt att avsluta
avbetalningsplanen om den skulle misskötas och fakturera återstående belopp samt avskriva eleven från utbildningen.


Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta, kan ångerrätten upphöra att gälla tidigare.

Ångerrätt eller kompensation utfaller ej om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning för att du ej fått arbete. Olika arbetsgivare har (och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare och/eller i en del kommuner/regioner kan det finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform/skola deras praktikanter och/eller anställda bör/skall komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare/organisationer). Detta är mycket sällan ett problem hos privata arbetsgivare. Tänk även på att utbildningsbakgrund endast är en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livs- och/eller arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna på din ort har före anmälan/köp av utbildning. Ångerrätt eller kompensation utfaller ej heller om du vill hoppa av utbildningen under studiernas gång eller inte vill slutföra dina studier efter det att ångerfristen har löpt ut.

Ångerrätt går ej att användas av företag.

Avanmälan
Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. Deltagare som inte kan utnyttja  sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med E-kunskap AB överlåta platsen till annan person. Ansökan om överlåtelse av plats skall göras skriftligen. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter för den nya deltagaren framgå.
Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildning, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat. Avanmälan som sker inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift. Avanmälan som sker efter utbildningsstart samt att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen löpt ut, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande utbildningsavgift, detta då E-kunskap AB redan bokat lärare för utbildningen.

Allmänt
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress lagras hos E-kunskap AB Deltagaren har 30 månader på sig att slutföra sin utbildning om inget annat avtalas. Vid kontakt med handledarna gäller kontorstid på vardagar.

Handledarna har 5 arbetsdagar på sig att att återkoppla till eleverna efter inlämnad uppgift.

Ansvarsbegränsning
E-kunskap AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför E-kunskap AB,s kontroll. E-kunskap AB är inte i något fall ansvarig för indirekt
skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada.