Information

Allmän information

Utbildningen sker helt utan fysiska träffar

Du väljer ditt eget startdatum

Du kommer ha kontakt med en handledare genomgående under din utbildning/kurs

Du behöver själv införskaffa litteratur då den ej ingår. Vi kommer däremot ge dig en litteraturlista där alla böcker som du behöver framgår

Vår utbildning ger inte högskole- eller yrkeshögskolepoäng

Utbildningarna är ej CSN-berättigade

När du genomfört en utbildning eller en kurs med godkänt resultat erhåller du ett diplom

Allmänna villkor

Betalningsvillkor
Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot E-kunskap AB (orgnr: 559305-0247) omfattande utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen. Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser. Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har E-kunskap AB rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan. Har eleven valt att dela upp sin avgift så har E-kunskap AB rätt att avsluta
avbetalningsplanen om den skulle misskötas och fakturera återstående belopp samt avskriva eleven från utbildningen.
 
Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta, kan ångerrätten upphöra att gälla tidigare. Ångerrätt eller kompensation utfaller ej om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning för att du ej fått arbete. Olika arbetsgivare har (och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare och/eller i en del kommuner/regioner kan det finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform/skola deras praktikanter och/eller anställda bör/skall komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare/organisationer). Detta är mycket sällan ett problem hos privata arbetsgivare. Tänk även på att utbildningsbakgrund endast är en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livs- och/eller arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna på din ort har före anmälan/köp av utbildning. Ångerrätt eller kompensation utfaller ej heller om du vill hoppa av utbildningen under studiernas gång eller inte vill slutföra dina studier efter det att ångerfristen har löpt ut.

Ångerrätt går ej att användas av företag.

Avanmälan
Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. Deltagare som inte kan utnyttja  sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med E-kunskap AB överlåta platsen till annan person. Ansökan om överlåtelse av plats skall göras skriftligen. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter för den nya deltagaren framgå.
Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildning, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat. Avanmälan som sker inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift. Avanmälan som sker efter utbildningsstart samt att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen löpt ut, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande utbildningsavgift, detta då E-kunskap AB redan bokat lärare för utbildningen.

Allmänt
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress lagras hos E-kunskap AB Deltagaren har 30 månader på sig att slutföra sin utbildning om inget annat avtalas. Vid kontakt med handledarna gäller kontorstid på vardagar.

Handledarna har 5 arbetsdagar på sig att att återkoppla till eleverna efter inlämnad uppgift.

Ansvarsbegränsning
E-kunskap AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför E-kunskap AB,s kontroll. E-kunskap AB är inte i något fall ansvarig för indirekt
skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada.

 

Frågor och svar

Före utbildningen

Vi följer distansavtalslagen och du har 14 dagars ångerrätt från datumet du har anmält dig på vår hemsida.
 

Alla elever som går hos oss måste gå igenom samtliga uppgifter för att få sitt utbildningsbevis så tyvärr har vi som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter.

Nej. Enligt Studiestödsförordningen är det endast dessa vuxenutbildningar som ger rätt till studiemedel i Sverige:
 
• Högskole- och universitetsutbildningar
• Yrkeshögskoleutbildningar
• Kommunala vuxenutbildningar
• Folkhögskoleutbildningar
• Konst- och kulturutbildningar
Vi har ingen ansökningsprocess. Hos oss köper du en utbildning och kan börja studera direkt.
Det väljer du helt själv! Vi har löpande intagningar så du kan börja när det passar dig.
Absolut! Vi erbjuder flera olika delbetalningsmöjligheter i samarbete med Svea ekonomi

Nej du behöver läsa på universitet eller högskola för att erhålla det. Diplomerade utbildningar har inget poängsystem.

Under utbildningen

Ja, det är hela konceptet med våra utbildningar, eftersom vi inte har några specifika datum för inlämnade uppgifter så tar man all tid man behöver på sig.

Absolut, du behöver bara tillgång till internet så kan du befinna dig var som helst i världen.

 

 

Nej, du behöver aldrig komma på träffar, du studerar på egen hand och skickar in dina arbeten via mejl.

 

 

Efter utbildningen

Nej utbildningsföretag kan aldrig garantera jobb efter avslutad utbildning/kurs. Du kommer erhålla kunskap som ökar dina chanser till arbete.

Genom att du köper en utbildning eller en kurs hos oss så har du direkt tillgång till en mentor och utbildningsmaterialet. 

Ja du kan starta eget företag efter din utbildning.

Ja du kan börja jobba direkt. Våra utbildningar formas efter vad en arbetsgivare efterfrågar inom just det område som du studerat inom.

Policy och dokument

Denna dag, 2021-03-13 har följande policy uppdaterats för E-kunskap Sverige AB nedan kallat ”företaget”.


Bakgrund
Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.


Syfte
Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, tjänster och kundservice.


Riktlinjer
Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet.


Kundtillfredsställelse
Vår främsta framgångsfaktor är nöjda elever. Därför
• utgår vi från vad som är bäst för eleven på lång sikt
• är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra elever
• visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i elevens ögon
• tillhandahåller vi efterfrågade, lättillgängliga och prisvärda tjänster.


Medarbetartillfredställelse
En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför
• arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
• tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
• uppmärksammar och bekräftar vi framgång
• tillser vi att rätt person är på rätt plats


Samhälle
Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför
• följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
• har vi elevens utveckling i åtanke vid beslut


Ständiga förbättringar
Vårt omvärldstänk och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför
• baserar vi våra beslut på fakta och samhällsutvecklingen
• gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
• arbetar vi proaktivt med att förebygga problem
• engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

 

E-kunskap Sverige AB skall:

 • Vara flexibel med kundanpassade lösningar för distansutbildningar.
 • På ett professionellt sätt bemöta och hantera våra elevers positiva och negativa synpunkter.
 • Genom kvalitet och tillgänglighet skapa nöjda elever så att de gärna återkommer och rekommenderar oss.
 • Arbeta med fastställda mål och handlingsplaner för konkreta och ständiga förbättringar.
 • Arbeta förebyggande för att erbjuda en god arbetsmiljö.
 • Uppfylla kraven gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt bevaka utvecklingen inom utbildningsområdet.

Michaela Samuelsson
Verksamhetsutvecklare
michaela@e-kunskap.se

1 INLEDNING OCH SYFTE
Syftet med denna policy är att säkerställa att E-kunskap Sverige AB (559305-0247) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. När du sänder oss en anmälan eller ansökan så godkänner du att vårt företag hanterar dina personuppgifter. Vi använder enbart dina uppgifter i syfte för att du ska kunna studera hos oss eller för att skicka information om våra utbildningar.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING
Styrelsen för E-kunskap Sverige AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Företagets verksamhetsansvarig är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för alla chefer och medarbetare samt elever som berörs av vår verksamhet.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR
Verksamhetsansvarig har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Verksamhetsansvarig får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
Begrepp och Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.


Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
• Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

     o Laglighet
     o Ändamålsbegränsning
     o Uppgiftsminimering
     o Korrekthet
     o Lagringsminimering
     o Integritet och konfidentialitet


• Informationen om dig lagras digitalt.
• Dina personuppgifter används endast av vårt företag.
• Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
• Vi lämnar endast över kontaktuppgifter via vårt ekonomisystem till Intrum Justitia som sköter faktureringen.
• De uppgifter vi sparar om dig är personnummer samt faktureringsuppgifter.
• Om du vill radera dina uppgifter så ska detta ske via mejl till företagets kundservice.
• Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till verksamhetsansvarig. Denna ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
• Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Samhällets värdegrund är etikens byggstenar, det handlar i grund och botten om gott omdöme och respekt. Vi vill kännetecknas av de värderingar som ska genomsyra vårt agerande; hängivenhet, personligt och med ansvar. Vi är vårt varumärke och vi vill med stolthet kunna representera E-kunskap och detta med de etiska riktlinjerna i fokus.

Kunder, medarbetare och bemötande:

Det är viktigt att du som elev hos E-kunskap kan både se och uppleva att våra etiska riktlinjer styr oss i vårt dagliga arbete.

 • Att vi ska kunna möta alla människor som kontaktar oss med respekt och förståelse, både via vår ledning, våra handledare, utbildningens innehåll samt sociala medier.
 • Noll tolerans till kränkande beteende i form av sexism, rasism, diskriminerande av funktionsnedsättning eller dylikt. Både gentemot elever, samarbetspartners samt medarbetare.
 • Vid bedömning bibehålla vår objektivitet samtidigt som vi stöttar och tillgodoser elevens unika behov.
 • Bemöta klagomål på ett korrekt och respektfullt sätt, både från elever samt medarbetare.
 • Vara transparanta i våra utbildningars innehåll och förmedla den information som krävs för att eleven ska känna sig trygg vid köp av utbildning.
 • Ständigt arbeta med att utveckla våra processer för att säkerställa våra utbildningars relevans, nytta samt innehåll.

 

Förhållande till samhälle

 • E-kunskap arbetar ständigt med kontroller för att de lagar och regler som existerar i Sverige ska följas på ett korrekt vis, detta inkluderar även GDPR.
 • Kontrollera Sveriges utveckling i form av nya krav från myndigheter samt säkerställa att våra utbildningar säljs med säkerhet att de håller den standard och krav som ställs på privata utbildningsföretag.
 • Omvärldsanalyser görs regelbundet för att säkerställa att de utbildningar vi erbjuder har relevans till samhällets utveckling samt till alla individer som vill studera hos oss.

Förhållande till vår bransch

 • Vi på E-kunskap tar ansvar för hur vi framträder och representerar en hel bransch. Både gentemot organisationer, myndigheter samt privatpersoner.
 • Vi respekterar våra konkurrenters företag i form av att vara objektiv, inte misskreditera eller plagiera.
 • Ta ansvar när elev är i behov av utbildning som inte erbjuds av oss som företag utan hänvisa till annat utbildningsföretag eller utbildningsorgan för att säkerställa elevens behov och önskemål.

 

Michaela Samuelsson
Verksamhetsutvecklare
michaela@e-kunskap.se

 

Betalningsvillkor
Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot E-kunskap Sverige AB (orgnr: 559305-0247) omfattande utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen.
Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser.
Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har E-kunskap Sverige AB rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.
Har eleven valt att dela upp sin avgift så har E-kunskap Sverige AB rätt att avsluta avbetalningsplanen om den skulle misskötas och fakturera återstående belopp samt avskriva eleven från utbildningen.

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta, kan ångerrätten upphöra att gälla tidigare. 

Ångerrätt eller kompensation utfaller ej om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning för att du ej fått arbete. Olika arbetsgivare har (och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare och/eller i en del kommuner/regioner kan det finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform/skola deras praktikanter och/eller anställda bör/skall komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare/organisationer). Detta är mycket sällan ett problem hos privata arbetsgivare. Tänk även på att utbildningsbakgrund endast är en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livs- och/eller arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivaren på din ort har före anmälan/köp av utbildning.  Ångerrätt eller kompensation utfaller ej heller om du vill hoppa av utbildningen under studiernas gång eller inte vill slutföra dina studier efter det att ångerfristen har löpt ut.

Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. 

Deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med E-kunskap Sverige AB överlåta platsen till annan person. Ansökan om överlåtelse av plats skall göras skriftligen. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter för den nya deltagaren framgå. 

Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildning, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat. 

Avanmälan som sker inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift. 

Avanmälan som sker efter utbildningsstart samt att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen löpt ut, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande utbildningsavgift, detta då E-kunskap Sverige AB redan bokat handledare för utbildningen/kursen.

Du kan byta ut din utbildning/kurs om du ej har påbörjat och skickat in några uppgifter till din handledare. Det är tillåtet att byta utbildning/kurs en gång per betald utbildning/kurs samt det medför en kostnad på tusen kronor att genomföra detta byte.

 • Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress lagras hos E-kunskap Sverige AB
 • Deltagaren har 30 månader på sig att slutföra sin utbildning om inget annat avtalas.
 • Upptäcks det att eleverna fuskar på något sätt oavsett om det är kopiering eller någon annan som har skrivit uppgiften åt eleven så får eleven antingen göra om de uppgifter som det har fuskats på eller så kommer eleven bli avskriven från sin utbildning utan återbetalning.
 • Vid kontakt med handledarna gäller kontorstid på vardagar.

E-kunskap Sverige AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför E-kunskap Sverige AB´s kontroll.

E-kunskap Sverige AB är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada.